แค่160ที่นั่ง! การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) สวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio วันนี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรปริญญาตรี
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)

รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)

จำนวนรับ  160 คน

GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-จบปวช. หรือ ปวส. ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเด่นของหลักสูตร
– เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง
– มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม
– จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพในด้านโลจิสติกส์
– ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

อาชีพหลังเรียนจบ
– ฝ่ายนําเข้า ส่งออกสินค้า(Import, Export)
– ฝ่ายฝ่ายการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
– ฝ่ายรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ
– ท่าเรือ ศุลกากร
– ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
– Freight Forwarder
– Marine Agency (ตัวแทนสายการเดินเรือ)

การเปิดรับ รอบที่ 1 Portfolio ทุกสาขาวิชารวม 520 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ จำนวนรับ 32 คน    GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จำนวนรับ 40 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป  ≥ 2.00

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520 คน

หลักฐานและคุณสมบัติในการสมัคร

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์Online

**ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail :pr.cls@ssru.ac.th**

กำหนดการสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
www.ssru.ac.th

…………….

แนะนำหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

ที่กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

✅เหมาะสำหรับคนทำงาน
✅เรียนจบได้จากที่บ้าน
✅สะดวกลดการเดินทาง
✅ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
✅ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
✅เทียบโอนหน่วยกิตได้
✅ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics

Next Post

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทาพร้อมแล้ว! เตรียมเปิดรับ 5 สาขาเด่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ปรับปรุงพ.ศ.2565

Thu Oct 28 , 2021
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมแล้ว!!! สำหรับหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เริ่มเปิดรับสมัครในระบบ TCAS ได้ตั้งแต่ […]