มกธ. “เปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House)” โชว์ศักยภาพและความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

 

ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต

 

จากความสำคัญของนโยบายดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้เปิดโครงการเปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House) ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษานำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงาน ความพร้อมด้านการเรียนการสอน ความก้าวหน้าและความทันสมัยของอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งศักยภาพของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์

                         พร้อมกับขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ประจำปี 2023 (2023 World’s Top 2% Most-cited Scientists) โดย Stanford University

 

 

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คอยให้การต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าชมความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้วยบรรยากาศ อบอุ่น เป็นกันเอง ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ภายในวันที่ 31 มกราคม นี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หรือ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ หรือ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครด้วยตนเองได้ที่: งานรับสมัคร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายรับสมัคร : 02-800-6800 ถึง 5 หรือ 081-635-2536 (ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์)
ติดต่อได้ที่ Facebook: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Website www.bkkthon.ac.th หรือ www.md-btu.com

#https://gooduniversity.net/

Next Post

อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา นำคณะให้การต้อนรับ รมว.อว.ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมเดินหน้าโครงการ TCAS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา

Wed Jan 24 , 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ต้อนรับ นางสาวศุภมาส […]