#รับตรงรอบ3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับเทียบโอนจบป.ตรีและจบม.ปลาย เข้าเรียนจำนวนจำกัดถึง 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3) 

1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75
1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 เทียบโอน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ พิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการ ได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

7) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total Color Blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

8) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3. จํานวนที่รับ 40 คน
3.1 สําเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ จํานวน 25 คน
3.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสายวิทยาศาสตร์ โดยการเทียบโอนรายวิชาหมวด การศึกษาทั่วไปได้ 30 หน่วยกิต จํานวน 15 คน

4. การจัดการเรียนการสอน
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 ศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 2-3 ศึกษารายวิชาพรีคลินิก
ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสํานักการแพทย์และสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

5. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564

สอบข้อเขียน09.00 – 11.00 น. สอบสัมภาษณ์11.00 เป็นต้นไป

 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

– สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ
-กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th 5.2 การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 5.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2554

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ จํานวน 1,500 บาท สําหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง ให้ชําระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่สมัคร ส่วนผู้สมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้ ชําระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี
1. ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่บัญชี 047-8-00001-1
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่บัญชี 015-1-33394-4
ส่งหลักฐานผ่านทางเว็บไซต์ http:/admission.bkkthon.ac.th โดยผู้ที่ชําระเงินจะได้รับ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและบัตรประจําตัวเข้าห้องสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

7. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ฉบับ

3) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จํานวน 1 ฉบับ

4) สําเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5) รูปถ่าย 1 นิ้วจํานวน 1 รูป

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 5,100,000 บาท (850,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งชําระเป็น รายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท
8.2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

9. เปิดเรียน
เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

10. สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 081-635-2536

E-mail:information(@bkkthon.ac.th

ที่มา http://www.btudental.com/

 

Next Post

รอบ4ยังมีให้เลือก! #TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ "สวนสุนันทา" เปิดระบบ 1 มิ.ย.นี้

Thu May 20 , 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดรับสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ […]