ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้ง KX ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมนวัตกรรมนานาชาติครบวงจร ซึ่งก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)นำโดย ดร. ภัทรชาติ […]