นักศึกษาสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก eMpowering Youths (โครงการแห่งภูมิภาคอาเซียนที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเป็นอาสาสมัครเยาวชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากระดับภูมิภาคสู่ระดับท้องถิ่น) รุ่นที่ 4 ประจำปี […]