รับตรงเพิ่มเติม “สวนสุนันทา” รอบสุดท้าย! เปิดโอกาสวันนี้จนถึง 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
– แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
– แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
– แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
– แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.021601438
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.021601561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
– แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
– แขนงวิชาเคมี
– แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
– แขนงวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
– แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
– แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
– แขนงวิชาชีววิทยา
– แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
– แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
– แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.021601144
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โทร.0876625744 / 0896147936
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โทร.034773904 / 034773905
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.021601388
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
– แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
– แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.021601284
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– แขนงวิชาวารสารศาสตร์
– แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
– แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
– แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
– แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โทร. 065-9423638
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– แขนงวิชาการตลาด
– แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
– แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการ โทร. 021601495
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
– แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ
– แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
– แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาคครัฐ
– แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โทร. 021601571
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขาวิชานวัตกรรมการโรงแรม
– แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคาร
– แขนงวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
– แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
– แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
– แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โทร. 034-964-956 ต่อ 102 หรือ 065-576-0099
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาอีสปอร์ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 021601182 / 021601183 / 021601181
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
– แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. โทร.080-0059265
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601000 / 021601023 / 021601400

Next Post

สวนสุนันทาจับมือสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร

Fri Jun 25 , 2021
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ […]