เลือก “ฤาเดช” นั่งนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568

คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ลงมติเลือก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว
คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็น นายกสมาคม
2. คุณอนุกูล ปีดแก้ว เป็น อุปนายก
3. รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เป็น เลขาธิการ
4. คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เป็น เหรัญญิก
5. ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เป็น นายทะเบียน
6. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เป็น กรรมการบริหาร
7. ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย เป็น กรรมการบริหาร
8. คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ เป็น กรรมการบริหาร
9. คุณอินทรดารา เชื่องดี เป็น กรรมการบริหาร (เยาวชน)
10. คุณสุขสดชื่น สุขสมจิตร เป็น กรรมการบริหาร (เยาวชน)
11. คุณศิริจันทรา พลกนิษฐ เป็น กรรมการ
12. คุณอามีเน๊าะ หมีดเส็น เป็น กรรมการ
13. ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ เป็น กรรมการ
14. คุณวิเชียร เนียมน้อม เป็น กรรมการ
15. คุณดัชนียา รัตนศิริ เป็น กรรมการ (เยาวชน)
16. คุณปรเมศวร์ มณีรัตน์ เป็น กรรมการ (เยาวชน)
………………………….
ที่มา Luedech Girdwichai
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

โอกาสพิเศษ! สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ "รับตรงเพิ่มเติม"

Sat Jun 12 , 2021
คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคปกติ​ รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564 […]

YouTube