นายกสภาสวนสุนันทาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ประจำปี 2564– 2568 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ทำหน้าที่พัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวท จัดทำโครงการพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่าง ๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมชีวิตครอบครัวศึกษา การป้องกันโรคเอดส์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ สวท ยังกระตุ้นและส่งเสริมแนวความรู้ ความคิดใหม่ ๆ การผสมผสานการวางแผนครอบครัวเข้ากับงานพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ สวท มุ่งดำเนินงานด้านการให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในเขตชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ : รายงาน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ผู้บริหาร อว.-มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ “U2T Covid-19 week” ลุยช่วยโควิด นำร่องนครนายก

Sat May 29 , 2021
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ […]

YouTube