สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani […]

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545  โดยเป็นวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันได้รับการสานต่อมาถึง […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani […]

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 […]

นักวิจัยสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงาน “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง” เวทีระดับนานาชาติ ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ […]

“สวนสุนันทา” ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ […]

การบรรยายเสวนาและการแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” สถาบันเกอเธ่ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานำเสนอการบรรยายเสวนาและการแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง เนื่องในโอกาสฉลอง 111 ปี […]