มหา’ลัยยอดนิยม Unirank January 2024 จัดอันดับ “สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี” ยืนที่ 1 แน่น ”เอแบค” กลับที่ 1 กลุ่มเอกชน ที่ 1 ประเทศ “มหิดล” ครองอีกสมัย

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า 14,000 แห่ง ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย  “Unirank” Top Universities in Thailand  2024 Thai University Ranking ประจำเดือนมกราคม 2024

โดยในปี 2024 เดือนมกราคมนี้มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank  ผลการจัดอันดับปรากฏว่า อันดับครึ่งปีแรก มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ 2 คือจุฬาฯ และ ม.เชียงใหม่  ตามมาเป็นอันดับ 3 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองแชมป์ม.ราชภัฏ ยืนอันดับ 9 ของประเทศ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังครองอันดับ 1 โดยอยู่อันดับที่ 32 ของประเทศ ด้านม.เอกชน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลับขึ้นมายืนที่ 1 เอาไว้ได้อีกครั้ง

50 อันดับแรกของประเทศไทย

อันดับ มหาวิทยาลัย

Unirank  2024 จัดมหา’ลัยยอดนิยม ของครึ่งปีแรก “สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 เหนียวแน่น ”เอแบค” กลับที่ 1 กลุ่มเอกชน ส่วนที่ 1 ประเทศ “มหิดล” ครองอีกสมัย

อันดับ มหาวิทยาลัย เมือง
1 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ …
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น …
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
8 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คลองหลวง
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ …
11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ …
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ …
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
14 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
16 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
17 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ …
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ …
21 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ
23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
24 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ …
26 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ …
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
30 มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด กรุงเทพฯ …
31 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธัญบุรี
33 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ …
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่
38 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
39 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย
41 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
46 มหาวิทยาลัยพะเยา เมืองพะเยา
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา …
49 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
50 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

…………………………………..

มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ผงาดครองอันดับ 1 อีกครั้ง โดยยืนหยัดอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

…………………………..

 “มทร.ธัญบุรี” กลับขึ้นมาครองที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  อยู่อันดับที่ 32 ของประเทศ

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

…………………………..

“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” กลับมาครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน อยู่อันดับที่ 17 ของประเทศ ส่วน ม.ศรีปทุม  อยู่อันดับที่ 2 โดยอยู่ในอันดับ 19 ของประเทศ และม.รังสิต รั้งอันดับ 3 อยู่อันดับ 21 ของประเทศ

1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3 มหาวิทยาลัยรังสิต
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9มหาวิทยาลัยพายัพ
10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

…………………….

ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ

uniRank University Ranking™ ไม่ใช่การจัดอันดับทางวิชาการ ดังนั้นจึงไม่ควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์หลักในการเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาต่อ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกว่า 14,000 แห่งใน 200 ประเทศ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics

ตัวชี้วัดการจัดอันดับ

University Ranking components and algorithm

The current uniRank University Ranking is based upon an algorithm including 4 unbiased and independent web metrics extracted from 3 different web intelligence sources:

    1. Majestic Referring Domains with a minimum Trust Flow (55%)
    2. Similarweb Global Rank (35%)
    3. Moz Domain Authority (5%)
    4. Majestic Trust Flow (5%)

……………………………………………..

ที่มา https://www.4icu.org

Next Post

โฆษณาและการสร้างตัวตนของ Influencer กับ “อัลฟ่า-พิรชัช บุญรอด” รุ่นพี่นิเทศรังสิต

Sat Feb 10 , 2024
  ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) แน่นอนว่าการสร้างตัวตนให้คนจดจำเป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้ขอเปิดวาร์ปพาไปทำความรู้จักถึงไลฟ์สไตล์และการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของอินฟลูฯ ลูกครึ่งไทย-เม็กซิโก หน้าเก๋ สายเปรี้ยวแซ่บ อัลฟ่า-พิรชัช บุญรอด […]