วิทยาลัยทองสุข มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4

วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2,3,9,10,16 กันยายน 2566 รวมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 คน

ในการนี้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม

Next Post

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 เลือกเรียน 7 สาขาแห่งอนาคต จำกัด 504 ที่นั่ง

Mon Sep 18 , 2023
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร น้อง ๆ ที่ต้องการเดินสู่เส้นทางสายอนาคตในโลกของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า เรียนสายนี้ จบมารายได้ดี มีงานมั่นคงทำแน่นอน […]