วิทยาลัยทองสุข ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยทองสุข ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี คณาจารย์ พร้อมนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชานานาชาติ จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดคาร์บอน
นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมโครงการ ปลูกป่า ปลูกจิตสำนึก สร้างความยั่งยืน จัดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน : สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน ฟื้นระบบนิเวศ เติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงาน 30 คน
เวลา 08.30 น. อาจารย์เด่น บุญมาวงศ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก เข้าศึกษาดูงาน ณ อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการรับโอนที่ดินที่นางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลทรวงอก ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่รวม 21 ไร่ 12 ตารางวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมูลนิธิชัยพัฒนารับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545
เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ศศะรมย์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันมอบ อุปกรณ์กีฬา สิ่งของ ให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ ในกิจการของโรงเรียนรวมถึงเลี้ยงข้าวอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน 60 คน
เวลา 13.30 น. อาจารย์ยุทธพงษ์ อรัญกานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยทองสุข จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจด้วย Customer Journey” วิทยากรโดย อาจารย์อธิพงษ์ คิดดี และอาจารย์พนาวัน ถนนแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือองค์กรของคุณ นักการตลาดจะมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ช่วงขณะที่ผู้บริโภคเข้ามาสัมผัสนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดี และเรามีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อกำหนดเป็น KPI ในการให้บริการ ณ แต่ละจุดสัมผัสระหว่างผู้บริโภค กับองค์กรของเรา
เวลา 16.00 น. อาจารย์สัญญา คำอิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีลุงแดง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย ถึงที่มาที่ไปว่าทำไมต้อง ปลูกป่าชายเลน และปลูกแล้วดีอย่างไร สรุปกันแบบเข้าใจง่าย คือ ป่าชายเลน เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้ในทุกๆ ด้าน หากถูกทำลายลงจนไม่เหลือ ก็ย่อมกระทบต่อมวลมนุษยชาติ

Next Post

กระทรวงกลาโหม จับมือ มกธ. MOU มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวง ฯ

Tue Apr 2 , 2024
  กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม […]