สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับป.ตรี ประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 25-100 % ตลอด 4 ปี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

#สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครปริญญาตรี

ประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับ #ทุนการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

#ชิงทุนการศึกษา 25-100 % *ตลอด 4 ปี

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

สมัครเรียน >>Click<<

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

– กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

– กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

– ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

ทุนการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %

2. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

3. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

พิจาราณาการมอบทุนโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

กำหนดการ

 

Next Post

ทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะ “การนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา"

Sun Jul 9 , 2023
วิทยาลัยทองสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยจัดการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในหัวข้อ “การนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” กิจกรรมการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในครั้งนี้ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ […]