ทุนกระทรวงการต่างประเทศให้ผู้ที่จบม.ปลายเรียนต่อต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2563 โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 5 หน่วย รวม 5 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน
-จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

– มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้
– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
-กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50

การรับสมัครสอบ
ดูข้อมูลที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ที่มาhttp://www.ocsc.go.th

ภาพ https://www.dreamstudiesabroad.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Stony Brookให้ทุนปีละ$12,370

Mon Sep 30 , 2019
Stony Brook Universityเสนอให้ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 50% หรือปีละ $12,370(สามารถต่ออายุทุนในปีต่อ ๆ ไปได้) แก่นักเรียนจากทั่วโลกที่ต้องการมาเรียนระดับปริญญาตรี ในชื่อทุน […]

YouTube