สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ 80 ทุนรัฐบาลฯระดับปริญญา แก่บุคคลทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2567

วันนี้ – 7 ธันวาคม 2566

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.th

ผู้มีสิทธิสมัคร….

กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้
ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
สำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกันกับทุนที่จะไปศึกษา
ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก อายุไม่เกิน 35 ปี หรือกรณีทุนระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี
สำหรับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค) กำหนดเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ประเภททุน ดังนี้

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 44 ทุน
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 1 ทุน
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุน
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน 30 ทุน
– สำหรับข้าราชการ ผู้สมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5

– สำหรับข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ ผูัสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ไปศึกษา ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมรายละเอียดแต่ละหน่วยทุน และการสมัครสอบ << Click NEW

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 7 ธันวาคม 2566 (ชำระเงินภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

***โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร***

การสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
สอบข้อเขียนในวันที่ 28 มกราคม 2567

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2567
กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2567
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330, 02 547 1903, 02 547 1907, 02 547 1910, 02 547 1911, 02 547 1916, 02 547 1955

ที่มาสำนักงาน ก.พ.

Next Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดปรินายกวรวิหาร

Wed Nov 15 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทาน […]