โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาโท […]