นางสาวมาลินี เมฆเปี่ยม (นาเดีย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และนางสาวเดลฟีน ระเบียบโลก […]