กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก และทีมวิจัย Molecular Diagnosis คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด […]