การส่งเสริมความรู้ระหว่างกันในหมู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในกลุ่มอาเซียนด้วย เมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นโดย ASEAN Foundation นั้น […]