นักวิจัยสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงาน “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง” เวทีระดับนานาชาติ ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ […]