สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน […]