นางไปรมดา โปรติบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการดําเนินการสอบคัดเลือก นักเรียน ระดับชั้นมัธยม กษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศีกษา […]