สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดอบรม 3 หลักสูตรได้แก่   […]