วุฒิสภา เดินหน้ารับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเด็นความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเกาะสีชัง ห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะสีชังอย่างบูรณาการ […]