วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV” สนองนโยบายกระทรวง อว. […]