กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญ ‘RMUT EXPO’ เน้นการพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ รับแนวนโยบายกระทรวง อว. ณ […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เผยจำนวนนักเรียนม.ปลายสนใจสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ในรอบ TCAS1 ปี 65 มากกว่าแผนรับ ชี้ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวมากกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ […]