รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม […]