วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ  มูลนิธิฟ้าหลังฝน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง […]