วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบริการวิชาการตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บนรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลนครรังสิตและเครือข่ายกู้ชีพเพื่อรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่ รศ.นันทชัย ทองแป้น […]