ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย […]

โอกาสสุดท้ายสำหรับหรับน้องๆ ม.6/ปวช./กศน. ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ ที่สนใจเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่าน RMUTT MOOC ผู้ที่เรียนจบคอร์สจะได้รับใบประกาศ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีทาง http://mooc.rmutt.ac.th/ โดยมีรายวิชาดังนี้. […]

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมี […]

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เปิดหอศิลป์ รศ.สุวัฒน์ แหล่งสร้างผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยแนวพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปะในพื้นที่ชานเมืองกรุง  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 […]

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งโครงงานนักเรียนเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 รวม 6 บทความ นายนิติ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ […]

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดัน มทร.ธัญบุรี ออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่า […]