ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก และมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวกับระบบการศึกษาและวิธีการเรียนแบบใหม่ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด […]

ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงเทพ ศิริโสดา อาจารย์กฤติน วิจิตรไตรธรรม นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ และนางสาวธณัญญา สุขินันท์  […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเผยระบาดโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเลื่อนการปิดโรงพยาบาลสนาม […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี  ผ่านระบบ RMUTT MOOC ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ http://mooc.rmutt.ac.th/ 20 รายวิชา ดังนี้ […]

เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกระบวนการเรียนรู้ “การเขียนลายผ้าสไบมอญ”ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านกระแชง โดยมี อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ และ ผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์ […]

“ราคาต้นไม้แต่ละต้นเหมือนการเล่นหุ้น เราต้องคาดการณ์ราคาของตัวหุ้น” แอ็ค – นายนรากานต์ จีนศรี นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ล่าสุดบริษัท เอส […]

YouTube