ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ […]