ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึงการรับไม้ต่อลงพื้นที่ “ท่าขนุน โมเดล” ในช่วงปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม […]