คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างนวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อธุรกิจอาหารอนาคต ในรูปแบบ Non degree Program […]