คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับนักศึกษาด้วยบายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก (นวัตกรรมศิลปประดิษฐ์) ประดิษฐ์จากผ้าใยกล้วย เป็นการบูรณาการผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร […]