นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี (ครั้งที่ 10) จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี […]