ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการครูภาษา อาสาสอนหนังสือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับการวางแผนการสอนภาษาให้กับน้องๆ และยังได้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน […]