นักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร แสดงศักยภาพสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ […]