นายทองแท้ ทองตั้งทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา และนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า […]