นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบชิงทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท […]

ทุนรัฐบาลไทย นอกจากทุนระดับมัธยมศึกษาที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว ยังมีทุนที่น้องๆ ระดับปริญญาตรีให้ความสนใจกันมากก็คือ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ที่มอบให้ทั้งหมด 7 ประเภททุน […]

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน […]

YouTube