สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล 💚ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัลในพื้นที่ […]