รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงถึงการทุจริตเงินค่าเทอมนักศึกษาว่า กรณีที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าทั้งวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยไม่ทราบเรื่องมาก่อนและไม่คาดว่าจะมีกรณีนี้เกิดขึ้น เพราะโดยปกตินักศึกษามีช่องทางในการชำระเงินหลายช่องทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่  […]