‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ชื่นชมนักวิจัยสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพของชุมชนได้จริง ช่วยประชาชนมีรายได้ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ย้ำเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จังหวัดอุดรธานี ว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่น ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้วยการนำงานวิจัยไปต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ป้ายราคาที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รองรับการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งผลจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับกลุ่มภาคีเครือข่าย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีการนำเสนอรูปแบบที่น่าสนใจ และที่สำคัญสามารถต่อยอดชิ้นงานผลิตภัณฑ์เดิมแตกไลน์เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์

“วันนี้นักวิจัยของม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้จริง ดังนั้น ชุมชนที่มีภูมิปัญญามีชิ้นงานอยู่แล้ว เราสามารถไปช่วยสนับสนุนดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีรายได้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป”

.
.
.
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมเหล่าศิลปิน ดาราสุดปลื้ม ! จบการศึกษา มกธ. จัดพิธีรับปริญญา 2 – 3 เมษายน นี้

Sat Mar 26 , 2022
ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมเหล่าศิลปิน ดาราสุดปลื้ม ! จบการศึกษา มกธ. จัดพิธีรับปริญญา 2 – […]