‘คมสัน โสมณวัตร’รองอธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมร่วมงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม” จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน “เปิดศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพจักรสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น โดยมี คุณกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

.

ร่วมงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ได้เข้าร่วมงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี Startup Champions Model สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมี คุณกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลาน P1-1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี
.
บรรยายพิเศษ “การสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก”
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก” ในการประชุมทิศทางและแนวในการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย “แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
.
.
.
……………………..
นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

Next Post

'ปรีชา พงษ์เพ็ง'รองอธิการบดีสวนสุนันทา ร่วมงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมร่วมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Thu Mar 24 , 2022
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร […]