“สวนสุนันทา” แจ้งปรับระบบคัดเลือกTCAS2 ให้ยืนยันสิทธิ์-สัมภาษณ์ออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศแจ้งการปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ระบบโควตา (ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรสุนันทา) กำหนดวันยืนยันสิทธิ์พร้อมสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์

1.ผู้สมัครโควตา (ความสามารถทางวิชาการ) สาขาวิชาที่จำนวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สิทธิ์นักศึกษาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ http://student.mytcas.com.th ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 (เท่านั้น)

2.ผู้สมัครโควตา (ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์และการละคร) สาขาวิชาที่จำนวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สิทธิ์นักศึกษาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ http://student.mytcas.com.th ในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 (เท่านั้น)

3. ผู้สมัครโควตา (ความสามารถทางวิชาการ) ที่จำนวนผู้สมัครให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ทั้งหมด สาขาวิชาจะดำเนินการคัดเลือกจากคะแนน GPAX ตามกลุ่มสาระการเรียนของแต่ละสาขาวิชา และบางสาขาวิชาจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่าน Voice Call หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ผู้สมัครต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ในใบสมัครว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องกรุณาโทรศัพท์ติดต่อแก้ไขที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 021601380 เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการสอบสัมภาษณ์

4. ผู้สมัครโควตา (ความสามารถด้านกีฬา) มหาวิทยาลัยเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์จากวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 14 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601355

5.ผู้สมัครโควตา (ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม) ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรม (Portfolio) ประกอบด้วย 1) ประวัติการศึกษา 2)ระดับผลการเรียน 3)ภาพการดำเนินกิจกรรมพร้อมคำอธิบาย ไม่ต่ำกว่า 10 ห้ากระดาษ A4 โดยส่งมายังฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 (ยึดตามตราประทับของทางไปรษณีย์เป็นหลัก) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 021601355 (และรอตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2563)

6.ผู้มัครโควตา (ทุนเพชรสุนันทา) จะสอบสัมภาษณ์ Video Call เช่น Microsoft Team , Google Hangouts , Meet หรือ Line Call) Voice call หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ผู้สมัครต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ในใบสมัครว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อแก้ไขที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 021601380

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601023 / 021601400 / 021601000

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศึกชิงเก้าอี้อธิการบดีสวนสุนันทาเข้มข้น คนคุณภาพผลงานเด่นแห่ลงประชัน

Fri Mar 27 , 2020
ศึกชิงเก้าอี้อธิการบดีสวนสุนันทาเข้มข้น คนคุณภาพตัดสินใจแห่ลงสมัครคัดเลือก นำโดย “รองฯชุติกาญจน์” ผู้มีผลงานโดดเด่นจากการพลิกฟื้นสู่มหาวิทยาลัยสุดเข้มแข็งด้านธุรกิจรายได้ ด้าน “รองฯธนสุวิทย์” ประกาศลงชิงชัยจากผลงานการวิจัยที่ระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีคณบดีคณะยอดฮิตระดับประเทศ “ครุศาสตร์” […]

YouTube