“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวมผลงานวิจัยจาก สกสว. เพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฯลฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี จากนางสาวขวัญลดา จันทร์ทรงกลด รักษาการรองผู้อำนวยการ หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมทีมงาน เดินทางเข้ามอบหนังสือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการต่อยอดผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคาร 32 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

.

.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ

Next Post

จุฬาฯ ร่วมมือกับมจธ.และสวทช. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม

Wed Mar 16 , 2022
  จุฬาฯ ร่วมมือกับ มจธ. และ สวทช. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม ส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) […]