“สวนสุนันทา” ร่วม สปคม. นำรถพระราชทานคัดกรอง “โควิด” เชิงรุกแก่บุคลากร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นายวิชา ขันคำ นายนิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์ และ นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี  มีนโยบายในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด ซึ่งมาตรการล่าสุดคือ ให้หน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปรับรูป แบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และปรับวิธีการวัดประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทําข้อสอบในห้องสอบ รวมทั้งกําหนดมาตรการในการทํางานสําหรับบุคลากรในสังกัดโดยให้ใช้มาตรการการทํางานที่บ้าน (Work from Home) และให้นักศึกษา นักเรียนและบุคลากรดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวง อว. ศบค, กระทรวงสาธารณสุข หรือมหาวิทยาลัยกําหนดอย่างเคร่งครัด

“นอกจากมาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวแล้ว ตนเองและผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ทุกวัน เมื่อมีข้อมูลผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เราก็จะทำการตรวจเช็คอย่างละเอียด หากพบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงก็จะประสานนำส่งสถานพยาบาลทันที ในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยในขณะนี้ก็ปูพรมฉีดวัคซีนให้กับทุกคน ส่วนนักศึกษาก็เตรียมดำเนินการฉัดวัคซีนให้ครบทุกคนเช่นกันตามนโยบายของท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)”

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากเราพบข้อมูลบุคลากรบางส่วนมีความเสี่ยง จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกคนทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและดูแลเรื่องความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้ทุกคนห่างไกลจากเชื้อโรคร้ายนี้ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก กับรถต่อพ่วงชีวนิรภัย ซึ่งเป็นตู้สำหรับตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 สามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวในที่สุด

………………………………..

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

“เอนก” ปลื้ม 9 มทร.ทำงานเร็ว ชูใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขับเคลื่อนภารกิจ "สมหมาย" ย้ำนำพามทร.ธัญบุรีก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

Thu Jun 10 , 2021
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับเชิญในการเข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2546 ผ่านโปรแกรม ZOOM […]

YouTube