มทร.กรุงเทพ ดูงานสวนสุนันทา ‘ต้นแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา’

21 พ.ย. 66 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสศึกษาดูงานต้นแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังสุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน และนำเยี่ยมชมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของฝ่ายต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้

.

Next Post

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์แก่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

Wed Nov 22 , 2023
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล […]