สวนสุนันทาเปิดหลักสูตร ป.เอก นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด #หลักสูตรปริญญาเอก #นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ใช้เวลาเรียน 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดย
– มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ
– บูรณาการความรู้ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์กับนวัตกรรมการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมและใช้ในการทำงานได้จริง ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ที่สำคัญหลักสูตรได้จัดกิจกรรมศึกษ าเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยอีกด้วย
สุดท้ายแล้วนักศึกษา สามารถสร้างงานวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้นำและผู้บริหารองค์กร
2. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐ
3. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาคเอกชน
4. วิทยากรบรรยาย
5. นักจัดโครงการฝึกอบรม
6. ผู้ประกอบการธุรกิจ
7. นักจัดการนวัตกรรมด้านทุนมนุษย์
8. นักวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดทุนมนุษย์ และอื่น ๆ

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ประธานหลักสูตร โทร.0870287287

Next Post

คิวเอส ประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2567 'มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์' ยืนที่ 8 โลก

Thu Jun 29 , 2023
คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลก ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 1,500 แห่ง […]