วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ และเทคนิคการควบคุมโครงการ ตลอดจนการรายงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของงานและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และปราศจากความยุ่งยากทางการเงินหรือทางกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้างในระดับมืออาชีพที่ใช้เทคนิคการบริหารโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูแลการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ

จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท หากเป็นศิษย์เก่าค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท

สมัครภายในวันที่ 1 ก.ค.65
https://docs.google.com/forms/d/1oh0XVNDJfZjVoRJwN74OYO56H-rcDXjamOSfLmsecKM/edit

ติดต่อสอบถามเพื่อเติมที่  อ.พิชา ศรีพระจันทร์ 0949935945

Next Post

โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดติวพร้อมสอบวัดความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS ในรูปแบบ Online

Thu Jun 30 , 2022
เปิดรับสมัคร… ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) […]